VUT R TN H/EH EC (do 955 m³/h)

Zastosowanie

Centrale nawiewno-wywiewne VUT R TN H EC / VUT R TN EH EC stanowią kompletne urządzenia wentylacyjne, zapewniające filtrację, nawiew świeżego powietrza do pomieszczenia oraz usunięcie powietrza zanieczyszczonego. Przy tym ciepło powietrza wywiewanego jest odzyskiwane i oddawane do powietrza nawiewanego poprzez wykorzystanie wymiennika obrotowego System wentylacji z wymiennikiem obrotowym oraz pompą ciepła pozwala zapewnić pomieszczeniu czyste powietrze o komfortowej temperaturze, w sposób istotny zmniejszając tym samym nakłady na systemy ogrzewania lub chłodzenia. Podczas wspólnej pracy pompy cieplnej oraz wymiennika obrotowego stosunek do wyprodukowanej oraz zużytej energii wynosi 1:8, tzn. do osiągnięcia 8 kW mocy cieplnej trzeba zużyć1 kW energii cieplnej. Przeznaczone są do połączenia z okrągłymi przewodami powietrznymi ze średnicą nominalną 160 lub 250 mm.

Modyfikacje

VUT R TN H EC - modele z wymiennikiem obrotowym oraz pompą cieplną bez ogrzewania wstępnego.
VUT R TN EH EC - modele z regeneratorem wirnikowym oraz pompą cieplną z elektrycznym ogrzewaniem wstępnym powietrza z zewnątrz.

Obudowa

Szkielet obudowy składa się z trzywarstwowych płyt z alucynku, między którymi się znajduje warstwa z włókna szklanego o grubości 25 mm, służąca do izolacji przed hałasem oraz ciepłem. Dzięki specjalnej konstrukcji zdejmowanych płyt bocznych potrzebna jest minimalna przestrzeń do serwisu oraz jest łatwy dostęp do wszystkich elementów instalacji.

Filtr

Do filtracji powietrza nawiewanego oraz wywiewanego w instalacji są dwa wbudowane filtry klasy G4. Opcjonalnie może być zainstalowany filtr nawiewny klasy F7.

Silnik

W centrali zastosowano silniki elektro-komutatorowe typu EC z prądem stałym o wysokiej sprawności z zewnętrznym wirnikiem, wyposażonym w łopatki zagięte do tyłu. Takie silniki na dzień dzisiejszy są najbardziej postępowym rozwiązaniem w dziedzinie oszczędzania energii. silniki EC charakteryzują się wysoką wydajnością oraz pełną regulację w całym zakresie prędkości obrotowej. Niewątpliwą zaletą silnika elektro-komutatorowego jest wysoki współczynnik sprawności (osiąga 90%).

Wymiennik obrotowy

Wymiennik obrotowy stanowi obracający się krótki cylinder, wypełniony warstwami falistej taśmy aluminiowej, ułożonej w taki sposób, że strumienie powietrza dopływowego i wywiewanego przechodzą przez niego. Podczas obracania taśma rekuperatora kontaktuje się najpierw z powietrzem nawiewanym z zewnątrz, a następnie z wywiewanymi z pomieszczeń Wskutek tego procesu taśma kolejno się nagrzewa i schładza – w taki sposób przekazuje ciepło oraz wilgoć z ciepłego strumienia wywiewanego powietrza do zimnego nawiewanego. Wymiennik obrotowy zapewniają cząstkowy zwrot wilgoci do pomieszczenia i ma nadzwyczaj niskie zagrożenie zamarznięciem (ze średnimi wartościami temperatury oraz wilgotności – prawie zerowe).

Pompa cieplna

Centrala wyposażona jest w nawrotną pompę cieplną do nagrzewania lub chłodzenia powietrza. Stosowany został tu wysokoefektywny oraz niskoszumowy kompresor rotacyjny. W charakterze substancji roboczej w pompie cieplnej wykorzystywany czynnik chłodniczy R410A – ten czynnik chłodniczy, składający się z dwóch składników posiada wysokie właściwości termodynamiczne oraz nie niszczy warstwy ozonowej. Wymiennik obrotowy o wysokiej efektywności oddaje z powietrza wywiewanego powietrzu nawiewanemu większą część energii cieplnej. Pompa cieplna przenosi szczątkową część niskopotencjalnej energii cieplnej do powietrza nawiewanego, podtrzymując zadaną przez użytkownika temperaturę powietrza.

Nagrzewnica

Centrala VUT R TN EH EC wyposażona w nagrzewnicę elektryczną, przeznaczoną do ogrzewania wstępnego powietrza z zewnątrz przy niskiej temperaturze otoczenia. Wykorzystanie ogrzewania wstępnego pozwala skrócić częstotliwość włączenia cykli rozmrażania pompy cieplnej, co zwiększa skuteczność użytkową centrali. Nagrzewnica jest podzielona na dwa elementy aktywne, co pozwala w sposób oszczędny zużywać energię elektryczną oraz zapewniać przy tym wystarczającą moc nagrzewania.

Sterowanie i automatyka

Centrala posiada wbudowany system automatyki oraz wielofunkcyjny panel sterowania A17 (th-Tune) lub A18 (pGD1). Do kompletu wchodzi również przewód o długości 10 m do połączenia centrali z panelem sterowania.

Podstawowe tryby pracy instalacji:

Tryb "Auto":
Centrala pracuje w trybie automatycznym, zapewniając wentylację nawiewno-wywiewną w pomieszczeniu oraz podtrzymując ustawioną przez użytkownika temperaturę powietrza w pomieszczeniu.

Tryb "grzanie":
Centrala zapewnia wentylację nawiewno--wywiewną w pomieszczeniu oraz podtrzymuje temperaturę powietrza w pomieszczeniu nie niższą niż jest ustawiona przez użytkownika. Jeżeli temperatura powietrza w pomieszczeniu jest poniżej ustawionej normy, włącza się rekuperator oraz pompa cieplna (do ogrzewania).

Tryb "chłodzenie":
Centrala zapewnia wentylację nawiewno-wywiewną oraz podtrzymuje temperaturę powietrza w pomieszczeniu nie wyższą niż jest ustawiona przez użytkownika. Jeżeli temperatura powietrza w pomieszczeniu jest wyższa niż jest ustawiona przez użytkownika, włącza się rekuperator oraz pompa cieplna (do chłodzenia).

Tryb rekuperacja:
Centrala zapewnia wentylację nawiewno--wywiewną oraz podtrzymuje temperaturę powietrza w pomieszczeniu za pomocą rekuperatora bez włączenia pompy cieplnej. Aktywuje się w trybach "Auto", "Grzanie", "Ochłodzenie", jeżeli do zapewnienia zadanej przez użytkownika temperatury powietrza wystarczy praca rekuperatora i nie ma potrzeby aktywowania pompy cieplnej. Również możliwa jest aktywacja ręczna w menu centrali lub panelu sterowania A18 (pGD1).

Tryb "wentylacja":
centrala zapewnia wentylację nawiewno--wywiewną bez utrzymania temperatury w pomieszczeniu. Praca rekuperatora oraz pompy cieplnej jest zablokowana. Ustawienie temperatury w pomieszczeniu jest niedostępne. Ten tryb pracy dostępny tylko podczas korzystania panelu sterowania A18 (pGD1).

Tryb "rozmrażanie":
Włącza się automatycznie (po upływie ustawionej skali czasowej oraz/lub po osiągnięciu temperatury granicznej) podczas pracy centrali w trybie "Auto" oraz "Grzanie" w celu zapobiegania zamarzaniu wymiennika ciepła w pompie cieplnej. W trybie "Rozmrażanie" blokuje się praca wentylatorów. Po ukończeniu trybu "Rozmrażanie" centrala automatycznie wraca do poprzedniego trybu pracy. W trybie "Rozmrażanie" dla użytkownika jest niedostępna funkcją przełączania trybów pracy centrali.

Tryb "Nagrzewanie wstępne":
Podczas pracy centrali w trybach "Auto" lub "Grzanie" w warunkach niskiej temperatury otoczenia powietrze z zewnątrz, które napływa do centrali, uprzednio jest podgrzewane przez nagrzewnice wstępną. Tryb aktywuje się automatycznie podczas spadku temperatury otoczenia poniżej -8°C. Jeżeli temperatura powierza zewnętrznego jest powyżej -8°C, wtedy tryb "Nagrzewanie wstępne" wyłącza się. Ten tryb dostępny jest w zestawie fabrycznym tylko w centrali z nagrzewnicą elektryczną wbudowaną VUT R TN EH EC. Do realizacji trybu "Nagrzewanie wstępne" w instalacji VUT R TN H EC jest potrzebny montaż nagrzewnicy do obudowy instalacji (jest możliwość osobnego nabycia). Montaż nagrzewnicy może być wykonywany wyłącznie przez serwisanta z certyfikatem, wydanym przez producenta centrali.

Tryb "recylkulacja":
Jest dostępny opcjonalnie pod warunkiem wyposażenia centrali w zewnętrzny zawór recyrkulacyjny (jest możliwość osobnego nabycia). Tryb recyrkulacji aktywuje się automatycznie przy ujemnych wartościach temperatury zewnętrznej i pozwala w sposób znaczący zmniejszyć zużycie energii przez centralę poprzez częściowy zwrot powietrza wywiewanego do nakału nawiewnego centrali.

Systemy inteligentnego sterowania

Technologia "Limit function":
Automatyczne zmniejszenie zużycia powietrza w celu zapewnienia zadanej przez użytkownika temperatury. Jeżeli centrala podczas pracy w trybie "Auto" lub "Grzanie" w ciągu 20 minut nie zapewnia zadanej przez użytkownika temperatury powietrza w pomieszczeniu, wtedy następuje automatyczne zmniejszenie zużycia powietrza (prędkości wentylatorów). Powrót do ustawionego trybu pracy wentylatorów odbywa się w momencie osiągnięcia wyznaczonej temperatury powietrza w dopływie. Podczas pracy centrali w trybie "Limit function" blokuje się możliwość zmiany zużycia powietrza.

Technologia "Warming-up":
Zabezpieczenie przed podaniem do pomieszczenia zimnego powietrza w trybie "Auto" lub "Grzanie". Odbywa się wskutek ogrzania wymiennika ciepła pompy cieplnej w kanale nawiewnym centrali przy wyłączonym wentylatorze nawiewnym. Tryb "Warming-up" włącza się po trybie "Rozmrażanie", oraz przy pierwszym uruchomieniu, jeżeli temperatura powietrza z zewnątrz jest poniżej +10 °C. Po ukończeniu trybu "Warming-up" instalacja wraca do trybów roboczych "Auto" lub "Grzanie".

Technologia "Higher Prędkość":
Automatyczne zwiększenie zużycia powietrza wywiewanego podczas pracy centrali w trybie "Chłodzenie" w celu zabezpieczenia pompy cieplnej przed wzrostem ciśnienia. Po zmniejszeniu ciśnienia prędkość wentylatora wyciągowego wraca do wcześniej ustawionych wartości.

Technologia "Smart Safe":
Automatyczne zabezpieczenie centrali przed pracą poza zakresem danych eksploatacyjnych. Centrala jest wyposażona w inteligentny system zabezpieczenia instalacji, która zapewnia bezpieczną oraz skuteczną pracę urządzenia w ramach dopuszczalnych warunków temperatury otoczenia. W razie odstępstw warunków użytkowych od dopuszczonych, centrala a może wykonywać korektę ustawień pracy lub wyłączyć poszczególne elementy systemu w celu uniknięcia awarii.

Technologia "Heat Pump Protection":
Automatyczne zabezpieczenie pompy cieplnej przed awarią:
- zabezpieczenie przed zwiększeniem lub obniżeniem ciśnienia. W razie gdy ciśnienie czynnika chłodniczego wychodzi poza zakres roboczy, czujniki ciśnienia dają sygnał do automatyki centrali, aby wyłączyć zasilanie kompresora pompy cieplnej. Zasilanie kompresora wraca, gdy ciśnienie wraca do normy. - zabezpieczenie cieplne kompresora przed przegrzaniem się. Przy przekroczeniu temperatury obudowy kompresora powyżej dopuszczalnej, zasilanie kompresora wyłącza się. Zasilanie się włączy, gdy temperatura będzie się mieścić w zakresie roboczym. - Technologia "start przełożony". Zabezpieczenie przed pracą cykliczną kompresora (blokuje się zbyt częste włączenie/wyłączenie kompresora).

Technologia "Serviceability":
Dzięki realizowanym rozwiązaniom konstruktywnym jest zapewniony dostęp do elementów centrali, łatwość obsługi , wymiana materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów montażowych, urządzenie jest serwisowalne w szerokim zakresie.

Technologia "Fresh Air":
Technologia, zapewniająca przypływ do domu czystego powietrza. Centrala jest wyposażona w filtry klasy oczyszczania G4 (opcjonalnie – F7). Automatyka śledzi zasoby robocze filtrów oraz przypomina o konieczności ich wymiany.

Technologia "Ozone protection":
Jako substancja robocza w pompie cieplnej jest wykorzystywany dwukomponentowy czynnik chłodniczy o wysokiej technologii R410A, który nie niszczy warstwy ozonowej.

Technologia "Save Energy":
Kompleksowe rozwiązanie inżynieryjno--techniczne, pozwalające na zmniejszenie zużycia energii w instalacji:
- pozystorowa nagrzewnica wstępna z dwoma aktywnymi elementami;
- wzmocniona izolacja cieplna komory nawiewnej;
- wbudowana pompa cieplna o wysokiej skuteczności powietrze-powietrze;
- regulowana prędkość wentylatorów;
- automatyczne włączenie/wyłączenie rekuperatora oraz pompy cieplnej;
- wyłączenie nagrzewnicy w trybie "Rozmrażanie";
- inteligentne autorskie oprogramowanie sterowania pracą centrali pozwalające zapewnić optymalne parametry pracy przy niskim zużyciu energii z uwzględnieniem szczególnych algorytmów sterowania.

Technologia "Low noise":
Kompleksowe rozwiązanie inżynieryjno--techniczne, ukierunkowane na zmniejszenie hałasu podczas pracy instalacji:
- pompa cieplna wbudowana do izolowanej obudowy centrali
- wentylatory z prędkością regulowaną;
- kompresor wirnikowy o niskim poziomie hałasu

Technologia "Autorestart":
Centrala zapisuje wyznaczony tryb pracy w razie zakłóceń sieci energetycznej.

Technologia "Simple Use":
Centrala jest dostarczana jako kompletne urządzenie, gotowe do użytkowania. Nakłady związane z montażem oraz serwisowaniem są minimalne. Nie wymaga od użytkownika specjalnych kwalifikacji, posiada prosty, intuicyjny interfejs sterowania.

Technologia "CO2 control":
utrzymanie poziomu Co2 w pomieszczeniu wentylowanym nie przekraczającego ustawioną przez użytkownika wartość. W razie zwiększenia poziomu Co2 w całym pomieszczeniu, centrala zwiększa krotność wymiany powietrza. Opcja dostępna wyłącznie z zewnętrznym czujnikiem, kontrolującym Co2 z sygnałem wyjściowym 0-10 B (możliwość osobnego nabycia).

Technologia "RH control":
Utrzymanie poziomu względnej wilgotności w pomieszczeniu wentylowanym nie wyższej niż wyznaczona przez użytkownika. W razie przekroczenia poziomu wilgotności względnej, centrala automatycznie zwiększa krotność wymiany powietrza. Opcja jest dostępna wyłącznie z panelem sterowania A17 (th-Tune) w specjalnym wykonaniu lub z zewnętrznym czujnikiem, kontrolującym wilgotność względną sygnałem wyjściowym 0-10 B (możliwość osobnego nabycia).

Technologia "Rapid access to set mode":
Im większa różnica pomiędzy temperaturą otoczenia oraz wyznaczoną temperaturą, tym szybciej się odbywa aktywacja pracy pompy cieplnej.

Montaż

Centrala nawiewno-wywiewna może być montowana jest na powierzchni poziomej, podwieszona do sufitu lub mocowana jest do ściany za pomocą wsporników. Dostęp serwisowy znajduje się od strony płyty bocznej.

Dane techniczne

VUT R 400 TN H ECVUT R 700 TN H ECVUT R 900 TN H ECVUT R 400 TN EH ECVUT R 700 TN EH ECVUT R 900 TN EH EC
Parametry ogólne
Wydajność, m3/h520830955520830955
Temperatura pracy (powietrza przepływającego), °C-10...+40-25...+40
Efektywność rekuperacji %do 85
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości, 3 m, dB(A)455258455258
Materiał obudowyStop cynkowo-aluminiowy
Waga, kg150160165150160165
Średnica160250250160250250
Typ Rekuperatoraobrotowy
Materiał rekuperatoraaluminium
Filtr wyciągG4
nawiewG4 (F7*)
Parametry elektryczne
Napięcie, V / 50 Hz1~ 230
Maksymalna zużywana moc w trybie odzysku, kW0,310,360,460,310,360,46
Maksymalna zużywana moc w trybie "odzysk+pompa cieplna", kW0,7450,941,1950,7450,941,195
Maksymalna zużywana moc w trybie "odzysk+pompa cieplna+ogrzewanie wstępne", kW---2,1453,743,995
Maksymalne pobór prądu, A4,65,76,710,918,519,4
Skuteczność energetyczna centrali w trybie "Grzanie" (COP)66,56,566,56,5
w trybie "Chłodzenie" (ERR)44,154,2544,154,25
Dane techniczne pompy cieplnej
Czynnik chłodniczyR410A
Waga czynnika chłodniczego, kg0,81,620,81,62
Wydajność cieplna w trybie "Grzanie", kW at t0= +7°C; tk= +45°C**1,562,63,251,562,63,25
Wydajność cieplna w trybie "Chłodzenie", kW at t0= +7°C; tk= +45°C**1,222,51,222,5
Typ kompresorahermetyczny wirnikowy
Zakres ustawionej temperatury w trybach "chłodzenie/grzanie", °C+16...+30

Wymiary

ModelWymiary mm
DBHLL1
VUT R 400 TN H EC / 400 TN EH EC15965271012501421
VUT R 700 TN H EC / 700 TN EH EC2497487501667-
VUT R 900 TN H EC / 900 TN EH EC2497487501667-

Wykresy

Akcesoria


SR


KOM


KRV


TF230


VVG

Zapytaj o produkt:

Telefon: +48 61 839 12 31
E-mail: bok@vents-group.pl


Szanowny Kliencie,

Od 25.05.2018 roku weszły nowe regulacje o ochronie danych osobowych (tzw. RODO). Wymaga to od nas dostosowania się do nowych przepisów przy uwzględnieniu istniejących regulacji m. in. dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną.

Wykonując obowiązek informacyjny, zgodnie z RODO informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Vents Group Sp. z o.o.. z siedzibą w Niepruszewie (64-320 Niepruszewo), przy ul. Brzozowej 8, KRS 0000101666. Dodatkowe dane do kontaktu: e – mail: kontakt@vents-group.pl. Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku, w którym podstawą przetwarzania danych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym czasie za pomocą poczty elektronicznej. Państwa dane osobowe będą i są przetwarzane w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych w celu przesyłania informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego dla ewentualnego zawarcia umowy handlowej, a następnie w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy oraz dla realizacji przepisów prawa. W ramach realizacji tych celów dane będą przetwarzane w szczególności: do kontaktów w związku z marketingiem bezpośrednim, do realizacji zamówień, składania reklamacji i innych niezbędnych czynności takich jak prowadzenie rachunkowości i rozliczenia podatkowe. Zakres danych obejmuje: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail. Podstawą prawną naszych działań jest Państwa dobrowolna zgoda oraz potrzeba realizacji współpracy handlowej oraz w zakresie serwisu.

Pracujemy na danych otrzymanych od Państwa. Staramy się zawsze ograniczać do pracy na minimalnym potrzebnym zakresie danych. Dane przechowujemy do chwili cofnięcia zgody oraz później, w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa oraz w związku z zabezpieczeniem roszczeń. Dane niepotrzebnie zostaną niezwłocznie, skutecznie usunięte. Podanie danych jest dobrowolne jednakże jest nam niezbędne do realizacji współpracy handlowej.

Zgoda może być odwołana w każdym czasie, wystarczy się z nami skontaktować – kontakt@vents-group.pl. Wycofanie zgody jest wolne od wszelkich opłat.

Akceptuję Przypomnij później

Strona wykorzystuje pliki cookies.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Akceptuję, nie pokazuj więcej